Политика за поверителност - Ambotis Bulgaria

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за Вашите лични данни, когато посещавате www.ambotis.bg и/или използвате нашите продукти/услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове и/или продукти/услуги, които не притежаваме и/или не контролираме.

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предоставящо Ви продукти/услуги в качеството на Администратор на лични данни е «АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ» ЕООД, ЕИК 204399837, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 104, ап. офис 12-с вход откъм гърба на блока, представлявано от Управителя Юлия Ножкина, e-mail: info@ambotis.bg, tel.: +35929807888.

Отговорник по защита на личните данни: Юлия Ножкина.

Ние от „АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и за да може ние да ги подобряваме и развиваме, трябва да обработваме някои лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги Вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

 • Данни за клиент /турист /настанен: три имена, ЕГН, адрес на електронна поща, телефонен номер.

Трите имена и ЕГН са ни необходими:

 • за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент/турист /настанен;
 • за да съставим и издадем необходимите документи във връзка с предоставянето на заявени услуги;
 • за заплащането и осчетоводяването на услугите;
 • за целите на настаняването, транспорта и застраховането, както и свързаните с тях услуги;
 • за водене на регистър по чл. 116, ал. 1 и др. от Закона за туризма;
 • за водене на регистри (специални книги) съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация (чл. 99, ал. 3) и съгласно изискванията на Закона за чужденците в България.

Адрес на електронна поща и телефонен номер са ни необходими, за:

 • да можем да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване;
 • да можем да отговаряме на Вашите запитвания;
 • да можем да уважаваме Вашите рекламации и/или други искания.

В процеса по резервация са ни необходими трите Ви имена и телефонния Ви номер. Предоставяйки ги, Вие се съгласявате да се използват във връзка с резервацията и последващото настаняване.

Когато сме получили резервация от Туроператор, от Туристическа агенция или от онлайн платформа за пазаруване (Grabo, Booking.com или др.) ние получаваме следните Ваши лични данни: три имена от Туроператор, от Туристическа агенция, както й електронен адрес, телефонен номер и/или мобилен номер и информация във връзка с плащанията от онлайн платформите за пазаруване. Начина и основанията за събиране и обработване на тези данни са уредени в Политиките за защита на личните данни на съответния Туроператор и/или Туристическа агенция или на съответната онлайн платформа, ако сте направили резервацията си чрез техния интернет сайт.

Ние не събираме и обработваме данни от Вашите кредитни или дебитни карти. За плащанията използваме платформите на Борика или Експресбанк, като Вие въвеждате данните си директно в тези платформи. Начина и основанията за събиране и обработване на тези данни са уредени в Политиките за защита на личните данни на съответната платформа, които можете да намерите на:

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да получавате тази информация.

Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти.

Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на отговорника по защита на личните данни по всеки удобен за Вас начин: чрез писмо, електронна поща и/или подаване на молба на място.

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ

При регистрацията на профил на туристическите агенции, туристическите агенции въвеждат данните на техните клиенти директно в системата ни. Това означава, че всяка туристическа агенция носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяка туристическа агенция носи пълна отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки потребител на нашите продукти/услуги носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на продуктите/услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал е длъжен да обработва личните данни съгласно указанията ни относно законосъобразността, поверителността, етиката и подходящото използване на данните.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За предоставяне на качествени продукти/услуги, ние сме ангажирали доставчици на продукти/услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях предлагането/осъществяването на нашите продукти/услуги няма да е възможно. В повечето случаи не предоставяме данните Ви на трети лица, а ползваме подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на Вашите данни и които в даден момент може да имат достъп до нашата система с бази данни, включително: за охрана, за поддръжка на нашата инфраструктура и пощенски сървъри, за ползване на защитени сървъри и свързаност. В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните Ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

С цел предоставяне на поисканите от Вас услуги, данните Ви се предоставят на:

 • Хотела, в който желаете да бъдете настанени - за да се извърши резервацията;
 • Туроператора, който предлага желаните от Вас услуги – за да бъдат резервирани услугите;
 • Самолетни компании и транспортни компании, които ще извършат желания от Вас транспорт – за да се извърши резервацията;
 • Застрахователни компании, които предлагат задължителните и поисканите от Вас застраховки при пътуване и ползване на туристически услуги – за да се направи съответната застраховка.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, Моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите продукти/услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

Всички лица, които ни предоставят лични данни на пътуващи под 18 години, носят отговорност да осигурят изрично съгласие на техен родител или настойник.

В случай, че желаете да приемем за настаняване и лица на възраст под 18 години, то следва да дадете/осигурите изричното писмено съгласие за това на родител/настойник, който да подпише документа, предоставен на Рецепция при настаняване в съответния хотел. Без да получим това изрично съгласие от родител/настойник, нямаме право да приемем тези лица за настаняване, без записване и обработване на техните данни, а именно три имена и навършени години. Тези данни са ни необходими:

 • за да можем да съставим и издадем необходимите документи във връзка с предоставянето на заявени услуги;
 • за заплащането и осчетоводяването на услугите;
 • за целите на настаняването;
 • за водене на регистър по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма;
 • за водене на регистри (специални книги) съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация (чл. 99, ал. 3) и съгласно изискванията на Закона за чужденците в България.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

По принцип ние обработваме данни, докато клиентът използва продуктите/услугите ни и 5 (пет) години след това, за да предотврати загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството. Данните, получени чрез контактната ни форма, съхраняваме до 6 (шест) месеца с оглед създаването и уреждането на договорни отношения.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната Ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата Ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата Ви като субекти на лични данни:

 • имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и да поискате копие от Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни;
 • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да Ви бъде отказано да заличим личните Ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение и/или за изпълнението на задача от обществен интерес, и/или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;
 • имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.
 • имате право да поискате да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;
 • имате право да направите пред отговорника по защита на лични данни възражение срещу такова обработване на Вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до отговорника по защита на личните данни. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, Моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността Ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните Ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган в Република България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място и/или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата Ви.

Можете да потърсите защита и пред съд.

КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ

За Ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за коригиране и допълване на Вашите данни:

Искане за коригиране/допълване на данни

До „АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204399837, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 104, ап. офис 12-с вход откъм гърба на блока, представлявано от Управителя Юлия Ножкина,

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля да бъде извършено коригиране/допълване на следните данни: ________________

Моля данните да бъдат допълнени по следния начин: ______________________________

и/или

Моля данните да бъдат коригирани по следния начин: ______________________________

    

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

За Ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за оттегляне на съгласие:

Искане за оттегляне на съгласие

До „АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204399837, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 104, ап. офис 12-с вход откъм гърба на блока, представлявано от Управителя Юлия Ножкина,

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен: ______________________________________________________

Оттеглям съгласието си по отношение на всички предоставените от мен данни/по отношение на следните данни: ____________________________________________________

Оттеглям съгласието си за всички цели на ползване на данните/по отношение на следните цели: ___________________________________________________________________

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

За Ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за изтриване на данни.

Искане за изтриване на данни

До „АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204399837, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 104, ап. офис 12-с вход откъм гърба на блока, представлявано от Управителя Юлия Ножкина,

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изтрити, освен данните, които следва да бъдат съхранени за целите на изпълнение на законови задължения.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

За Ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за трансфер на данни.

Искане за трансфер на данни

До „АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204399837, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 104, ап. офис 12-с вход откъм гърба на блока, представлявано от Управителя Юлия Ножкина,

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изпратени на: __________________________________

 [BD1]Добра практика е да има отметка за навършени 18 години на лицето, което прави резервацията, както и да се изисква съгласие от родители за пътуващо дете във връзка с въвеждането на неговите лични данни, ако има такива.

Body END + JIVOSITE