Общи Условия - Ambotis Bulgaria

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ НА ТУРОПЕРАТОРА «АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ» ЕООД

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204399837, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 104, офис. 12, представлявано от Управителя Юлия Ножкина, вписано в Регистъра на регистрираните туроператорите и туристическите агенти към Националния туристически регистър с Удостоверение за регистрация №РК-01-7694, и потребителите на туристически услуги, предоставяни от „АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД пряко или чрез туристически агент.

1) ДЕФИНИЦИИ

1.1. ТУРОПЕРАТОР - „АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204399837, със седалище и адрес на управление гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 104, офис. 12, представлявано от Управителя Юлия Ножкина, вписано в Регистъра на регистрираните туроператорите и туристическите агенти към Националния туристически регистър с Удостоверение за регистрация №РК-01-7694, тел: +359 2980 78 88, e-mail: info@ambotis.bg, уебсайт: www.ambotis.bg.

1.2. ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, желаещо да закупи предлагани от ТУРОПЕРАТОРА туристически услуги. ПОТРЕБИТЕЛ може да бъде само пълнолетно физическо лице. Лице, което не отговаря на изискванията за потребител, няма право да закупи предлагани от ТУРОПЕРАТОРА туристически услуги.

1.3. Туристическа/и услуги / Услуга/и – всяка и всички основни и допълнителни туристически услуги, предлагани от ТУРОПЕРАТОРА и включващи настаняване, хранене и транспорт, допълнителни туристически услуги, свързани с пътувания, развлечения, развлекателни прояви и събития.

1.4. Общи условия - настоящите Общи условия представляват договор между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за покупко-продажбата на Туристическите услуги, предлагани от ТУРОПЕРАТОРА. Страни по договора са ТУРОПЕРАТОРЪТ, от една страна, и ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от друга страна. С приемането на настоящите Общи условия, както и с резервацията и закупуването на Туристически услуги ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

1.5. Договор за туристически пакет – при наличие на туристически пакет по смисъла на Закона за туризма, настоящите Общи условия ведно със специфичните условия, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ с офертата за туристическия пакет, и приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез резервацията на тази услуга при тези условия, представляват договор за туристически пакет.

1.6. Пътуващ - е всяко лице, което се стреми да сключи договор за туристически пакет или което има право да пътува въз основа на такъв договор.

1.7. Започване на изпълнението на туристическия пакет - е началото на изпълнението на всяка от туристическите услуги, включени в туристическия пакет.

1.8. Непреодолими и извънредни обстоятелства - означава ситуация извън контрола на страната, която се позовава на тази ситуация, чиито последици не биха могли да бъдат избегнати дори при вземането на всички разумни мерки.

1.9. Липса на съответствие - означава неизпълнение или неточно изпълнение на Туристически услуги, включени в туристически пакет.

1.10. Малолетно или непълнолетно лице- е лице на възраст под 18 години.

1.11. Траен носител - е всеки носител на информация, даващ възможност на Клиента или на Event Academy да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на потребителя да запази получената информация, информацията може да се запази в продължение на достатъчно дълъг период и търговецът, предоставил информацията, не може да я променя.

2) РЕЗЕРВАЦИИ

2.1. Резервирането на Туристически услуги се извършва по два начина:

2.1.1. Директна резервация, при която възможността за резервиране на офертата за туристически пакет е през онлайн резервационна система Само Тур. След отправено запитване от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и получено незабавно потвърждение е необходимо подписване на Договора за туристически пакет и Общите Условия към него от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и внасяне на депозит/капаро от 30%-50% от общата сума на туристическия пакет в зависимост от посоченото в конкретния договор. В този случай резервацията е валидна само след заплащане на капарото в срока, посочен в Договора за туристически пакет.

2.1.2. Резервация, при която възможността за резервиране на оферта за туристически пакет е нужно предварително да се потвърди писмено от ТУРОПЕРАТОРА, след отправяне на запитване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.1.2.1. В случай че ТУРОПЕРАТОРЪТ е потвърдил писмено възможността за резервация и ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен с условията на същата, между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва Договор за туристически пакет, ведно с Общи условия към него, и ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща депозит/капаро от 30%-50% от общата сума на туристическия пакет в зависимост от посоченото в конкретния договор. Резервацията се счита за валидна, ако след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА, е заплатен депозит от ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на 24 часа.

2.1.2.2. В случай че резервацията не може да бъде потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи алтернативни възможности, които не обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ или той може да не ги приеме. Превеждането на суми от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди ТУРОПЕРАТОРЪТ да е потвърдил писмено възможността за резервацията, за която е направено запитването, не гарантира потвърждаване на резервацията. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил такива плащания и резервацията не може да бъде потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ полученото предварително плащанекато получено без основание.

2.2. За резервации, осъществени по промоционални цени, по РАННИ ЗАПИСВАНИЯ, LAST MINUTE, Великденски, Коледни и Новогодишни празници ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се информира за условията на плащане от служител на ТУРОПЕРАТОРА или оторизираните туристически агенти. При резервации по цени за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ, LAST MINUTE, Великденски, Коледни и Новогодишни празници ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави смяна на имената на пътуващите, хотела и датата на пътуване, освен ако не му е предложена от страна на ТУРОПЕРАТОРА алтернатива.

2.3. Договорът за туристически пакет важи само за изрично описаните в него основни и допълнителни туристически услуги. Всички неупоменати Услуги в договора са предмет на отделно споразумение. За тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи отделно заплащане. В случай на неосъществяване на отделна допълнителна Туристическа услуга, поради обективни обстоятелства ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена за тази допълнителна туристическа услуга, като не дължи други обезщетения и неустойки.

2.4. Преди резервацията ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ приложимия за съответната Услуга стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно Закона за туризма, както и преддоговорната информация, посочена в чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма, доколкото тази информация е приложима към съответната Услуга. ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за всяка промяна в преддоговорната информация преди резервацията/сключването на Договор за туристически пакет.

3) ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

3.1. При резервацията/сключването на Договор за туристически пакет ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави на ТУРОПЕРАОРА цялата необходима информация за предоставяне на Услугите и идентификация на лицето/лицето, които резервират или ще ползват Услугите, както и всяка друга допълнителна приложима информация, изискана от или необходима на ТУРОПЕРАТОРА за предоставяне на Услугите.

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прави резервацията/сключва Договора за туристически пакет, трябва да има навършени 18 години и следва да предостави пълна и точна информация, както е поискана от ТУРОПЕРАТОРА за потвърждение на резервацията. ПОТРЕБИТЕЛ, който резервира Услуги за повече от един участник, представлява последния/ите и гарантира пред ТУРОПЕРАТОРА, че: а) има съгласието на всички други участници да направи резервацията от тяхно име и е предал всичката необходима и приложима информация на другите участници (Клиенти); б) информацията, която предоставя относно всички други участници, е пълна и точна; в) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил съгласие и разрешение да предостави посочената информация на ТУРОПЕРАТОРА с цел завършване на резервацията/сключване на Договор за туристически пакет; и г) надлежно ще уведоми всички други участници за съдържанието и приложимостта на настоящите Общи условия.

3.3. Всички резервации за непълнолетни лица (участници), ненавършили 18 години на датата на първия ден от започване изпълнението на туристическия пакет подлежат на предварително одобрение от ТУРОПЕРАТОРА. Всяко непълнолетно лице, за което има резервация и участва в туристическия пакет на ТУРОПЕРАТОРА, трябва да бъде придружено от поне едно пълнолетно лице.

3.4. В случай че приложимото законодателство изисква съгласието на родител или законен настойник на непълнолетно лице за неговото участие в дадена Услуга на ТУРОПЕРАТОРА, придружаващото пълнолетно лице е изцяло отговорно за набавянето и предоставянето на всички такива документи.

3.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на Туристическите услуги, включени в туристическия пакет, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо - информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.

3.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя ваучер за настаняване, който следва да бъде представен от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на рецепцията на конкретния хотел по резервацията. Ваучерът може да бъде получен в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ или по електронна поща, след пълното плащане на заявените Услуги.

4) ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

4.1.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за изпълнението на всички туристически услуги включени в програмата/туристическия пакет в съответствие с условията по конкретно сключен Договор за туристически пакет.

4.1.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по чл. чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма.

4.1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя възможност за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт, като предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинална застрахователна полица преди началото на пътуването, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е сключил самостоятелно такъв вид застраховка, и нейният срок обхваща периода на провеждане на туристическия пакет. Условията и срока по застраховката са посочени в Общите условия на застрахователя и застрахователната полица.

4.1.4. С настоящата клауза на основание чл. 88, ал. 1 от ЗТ ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя едностранно клаузи в договора за туристически пакет, когато промяната е незначителна, и при задължението на ТУРОПЕРАТОРА да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория. Тази промяна се счита за незначителна и клиентът няма право да се откаже от пътуването. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от Договора за туристически пакет, той е длъжен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора.

4.1.5. Съгласно Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за туристически пакет, които се дължат на:

4.1.5.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

4.1.5.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, включително затваряне на пътища и пренасочване на движението през други маршрути, временно затваряне поради различни причини, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път, на паркинг или по време на престой, забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини, както и при промяна на разписанието от страна на превозвача и други изключителни обстоятелства, независещи от ТУРОПЕРАТОРА. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без това да се счита за съществена промяна на договора и без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойки и обезщетения за това.

4.1.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за туристически пакет, които се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации, обезщетения или неустойки поради хулигански прояви от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.1.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 4.2.18. и т. 4.2.19., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай че не ги е платил.

4.1.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава и не дължи връщане на заплатената за туристическия пакет цена.

4.1.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които не са включени в туристическия пакет, но са избрани, организирани или заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на провеждане на туристическия пакет.

4.1.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в мястото на настаняване.

4.1.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ, който се е отказал от отделни услуги или по свое желание се е отклонил от програмата и по тази причина е пропуснал услуги по предварително договорената програма.

4.1.12. В случаите когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

4.1.13. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в Договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на Договора за туристически пакет се ограничава до трикратния размер на цената на съответния туристически пакет. Тази разпоредба не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.

4.1.14. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания, дължими на ТУРОПЕРАТОРА в установените срокове, се счита, че ТУРОПЕРАТОРЪТ има правата по т. 5.11 от настоящите Общи условия.

4.1.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета Услуги без да дължи неустойки или обезщетения, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ с поведението си създава сериозен риск за здравето, сигурността или удобството на останалите потребители, на служители или съконтрагенти на ТУРОПЕРАТОРА или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването.

4.1.16. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на ПОТРЕБИТЕЛЯ глоби и др. санкции от оторизирани лица както в Р. България, така и в приемащата страна, за извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. подобни.

4.1.17.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаи на пропуснати трансфери и екскурзии, поради негови закъснения, както и за непредоставени услуги, поради неадекватното състояние или външен вид. В случай че поради изложените причини за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.1.18. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и благосъстоянието на всички непълнолетни лица, пътуващи с него, за срока на съответната Услуга/Договора за туристически пакет и изрично приема настоящите Общи условия и конкретните условия на дадена Услуга от името на непълнолетния, включително всички присъщи рискове и ограничения на отговорността. ПОТРЕБИТЕЛЯТ също поема цялата отговорност по надзора на непълнолетното лице, което придружава, като ТУРОПЕРАТОРЪТ и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно неговите грижи, контрол и/или надзор.

4.1.19. Всички инструкции от представители на ТУРОПЕРАТОРА, като служители, инструктори, водачи и т.н., са обвързващи и задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да извърши дадени действия, за да се съобрази с изискванията относно организацията, безопасността и сигурността или законови такива, касаещи изпълнението на туристическия пакет.

4.1.20. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение ПОТРЕБИТЕЛ, включително в случаите по чл. 90, ал. 13 от ЗТ, включително, като:

4.1.20.1. осигури полезна информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;

4.1.20.2. окаже съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.Когато затруднението на ПОТРЕБИТЕЛЯ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.

4.1.21. Всякакви промени по сключен Договор за туристически пакет (промяна на паспортните данни, прехвърляне на дати на пътуване, замяна на услугите и др.) се извършват само с писменото съгласие на ТУРОПЕРАТОРА. При такива промени ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да преизчисли разходите за организиране и предоставяне на туристическия пакет и да изисква доплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА незабавно при промяна на и-мейл/телефон, посочени в Договора за туристически пакет.

4.2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати заявените Услуги по Договора за туристически пакет в пълен размер и в срок, установени в договора.

4.2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички дати, часове и места за отпътуване, както е посочено от ТУРОПЕРАТОРА.

4.2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се съобразява с всички инструкции, дадени от ТУРОПЕРАТОРА, неговите служители и трети страни, на които ТУРОПЕРАТОРЪТ е възложил изпълнението на Услугата.

4.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури изпълнението на всички необходими предварителни и застрахователни изисквания преди участие в Услугата. Застраховки, сключени от ТУРОПЕРАТОРА от името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, са упоменати във всяка оферта за Услуга.

4.2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от Услуга след нейната резервация и преди започване на изпълнението ѝ. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от Услугата, той дължи такса за отказ/прекратяване на Договора за туристически пакет, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди започване изпълнението на Услугата и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно извършване на Туристическите услуги, така както е посочено в Общите условия и Договора за туристически пакет.

4.2.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на Услугата, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след прекратяване на договора за туристически пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

4.2.8. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е възпрепятстван да вземе участие в резервирана Услуга поради каквато и да е причина, той може да прехвърли резервацията си на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към резервацията, за което следва да отправи предизвестие до ТУРОПЕРАТОРА на траен носител не по-късно от 7 (седем) дни преди започване изпълнението на Услугата. Прехвърлящият ПОТРЕБИТЕЛ и приемникът са солидарно и лично отговорни за извършване на плащането на пълната цена на Услугата, както и заплащането на всички допълнителни разходи, такси, налози и други допълнителни разноски, които могат да възникнат в резултат на прехвърлянето на резервацията. При прехвърляне всички права и задължения съгласно настоящите Общи условия се поемат от приемника незабавно.

4.2.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за действителните разходи по прехвърлянето и му предоставя доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на Договора.

4.2.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.

4.2.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.2.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната – лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването и международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването, включително всички визи, разрешителни, удостоверения и т.н., като тези документи трябва да бъдат налични по всяко време. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими документи преди началото на Услугата и ще носи всички последствия, произтичащи от липсата или несъответствието им с установените изисквания.

4.2.13. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналът на декларация и 2 копия от нея следва да се носят по време на пътуването.

4.2.14. При увеличаване на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, при съществена промяна на някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или при невъзможност на ТУРОПЕРАТОРА да изпълни някое от специфичните изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, посочени в Договора за туристически пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да:

4.2.14.1. Приеме промяната в общата цена, заплати дължимата сума по разликата и подпише допълнително споразумение.

4.2.14.2. се откаже от туристическия пакет без да дължи такса, неустойка или обезщетение за прекратяване на Договора за туристически пакет.

4.2.14.3. Потребителят уведомява за решението си ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент в срок 2 (два) календарни дни от получаване на уведомлението за промяната по т. 4.2.14.

4.2.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за:

 1. предложените промени в договора съгласно т. 4.2.14 и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет;
 2. срока, в рамките на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си, съгласно т. 4.2.14.1. и т. 4.2.14.2.;
 3. последиците, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не реагира в рамките на срока по т. 4.2.14.3, и
 4. когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговата цена.

4.2.16. В случая на т. 4.2.14.2., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности:

 • друг хотел/туристическа услуга от същата/то или по-висока/ко категория/качество;
 • друг хотел/туристическа услуга от по-ниска/ко категория/качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отменения/та и предложения/та хотел/туристическа услуга или
 • да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на писменото уведомление за отказ.

4.2.17. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в рамките на 2 (два) календарни дни, след като е бил уведомен за промените, ще се счита, че въпросните промени са приети и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да се откаже от Договора за туристически пакет без да дължи такса, неустойка или обезщетение.

4.2.18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора за туристически пакет (отказ/анулация на резервация) по свое желание, в случай на направена резервация по редовни цени, като заплати на ТУРОПЕРАТОРА следните такси за прекратяване:

 • до 51 дни преди датата на пътуването без неустойки
 • от 50 до 31 дни преди датата на пътуването  -  1 нощувка/със съответното изхранване
 • от 30 до 21 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
 • при по-малко 20 дни датата на пътуването – 100%  от  общата  стойност на пътуването

Горните условия са валидни, ако Договорът за туристически пакет не посочва други различни условия за отказ/анулиране на туристическия пакет.

4.2.19. Условията по т. 4.2.18. НЕ се прилагат за резервации по оферти РАННИ ЗАПИСВАНИЯ, LAST MINUTE, Великденски, Коледни и Новогодишни празници. В случай на отказ/анулация на потвърдена резервация за хотелско настаняване и/или друга Туристическа услуга по оферти РАННИ ЗАПИСВАНИЯ, LAST MINUTE, Великденски, Коледни и Новогодишни празници. действат специални условия.

4.2.19.1. Размерът на таксата за отказ/анулация на резервация по оферти за Коледни и Новогодишни празници, т.е. за периода от 24 декември до 10 януари, е от 90% до 100% от общата пакетна цена на резервирания туристически пакет, независимо в какъв срок е направен отказът/анулацията. Конкретният размер на таксата за прекратяване се посочва в Договора за туристическия пакет.

Горните условия са валидни, ако Договорът за туристически пакет не посочва други различни условия за отказ/анулиране на туристическия пакет.

4.2.19.2. Срокът и размерът на таксата за отказ/анулация на резервация по оферти по „РАННИ ЗАПИСВАНИЯ“, „СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА“ LAST MINUTE и Великденски празници, са както следва:

 • до 51 дни преди датата на започване на изпълнение на туристическия пакет –такса за прекратяване, равняваща се на 50% от общата пакетна цена на резервирания туристически пакет;
 • от 50 до 0 дни преди датата на започване на изпълнение на туристическия пакет – такса за прекратяване, равняваща се на 100% от общата пакетна цена на резервирания туристически пакет .

Горните условия са валидни, ако Договорът за туристически пакет не посочва други различни условия за отказ/анулиране на туристическия пакет.

4.2.20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи доплащане на действително направените разходи от ТУРОПЕРАТОРА, свързани с анулирането на резервацията, като глоби от доставчици на туристически услуги и други, в размера, надхвърлящ размера на таксата за прекратяване.

4.2.21. В случаите на едностранно прекратяване от ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно т. 4.2.18. и т..4.2.19. ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява в срок до 14 дни от прекратяването всички плащания, направени за пакета от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негово име, след приспадане на съответните такси и разходи за прекратяване на договора съгласно предходните точки, в случай че останат суми за възстановяване.

4.2.22. Промяна на име, дата или хотел в резервация по оферти РАННИ ЗАПИСВАНИЯ, LAST MINUTE, Великденски, Коледни и Новогодишни празници НЕ СЕ ДОПУСКА.

4.2.23. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани Услуги.

5) ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

5.1. Цената на пътуването се формира като към общата пакетна цена, посочена в офертата за съответната Услуга/Договора за туристически пакет, се добавя стойността на всички допълнително заявени услуги.

5.2. Плащането се извършва в лева или друга валута по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА по фиксинг на БНБ в деня на плащането. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че ТУРОПЕРАТОРЪТ да получи пълния размер на цената на резервираните услуги.

5.3. Срокове на плащане :

5.3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася аванс/капаро в размер на 30%-50% от общата пакетна цена при подписване на Договора за туристически пакет, ако не е посочено друго в последния.

5.3.2. Срокът за пълно плащане се уточнява в Договора за туристически пакет.

5.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя цените на Услугите по всяко време без предварително уведомление, като същите влизат в сила незабавно, включително да предлага отстъпки и намаления на цени по своя преценка за определени периоди на резервация или плащане, както и да предлага различна цена на една и съща услуга в различни времеви периоди.

5.5. За вече резервирани услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ може да увеличи цената само ако в Договора изрично е предвидена такава възможност, както и начинът, по който се изчислява промяната на цената, ако е посочено, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената съгласно т. 5.8., и при условие че увеличаването на цената е вследствие на промени във:

5.5.1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

5.5.2. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или

5.5.3. обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

5.6. За увеличаването на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по ясен и разбираем начин, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

5.7. В случай на увеличение на цената, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати допълнителната сума преди или най-късно на първия ден от изпълнение на Услугата/туристическия пакет, съгласно инструкциите на ТУРОПЕРАТОРА, като в противен случай няма право да ползва Услугата/туристическия пакет. Когато увеличаването на цената съгласно т. 5.5. по-горе надхвърля 8 на сто от общата цена по Договора за туристически пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правата по т. 4.2.14. от настоящите Общи условия.

5.8. В случай че Договорът предвижда възможност за увеличение на цената, Клиентът има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по т. 5.5, подточки 5.5.1. – 5.5.3., когато намалението е настъпило след сключването на Договора за туристически пакет до започване на изпълнението на резервираната Услуга.

5.9. В случай на намаление на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При поискване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ доказателства за направените административни разходи.

5.10. Цената на Услугата не включва допълнителни услуги, които могат да бъдат заявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като например допълнителна застраховка, писмен/устен превод, мерки за сигурност, подобрения по транспорта и настаняването и т.н., ако не са изрично посочени в офертата за Услугите/туристическия пакет.

5.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената на туристическия пакет в сроковете, посочени от ТУРОПЕРАТОРА в Общите условия, освен ако не е предвидено друго в Договора за туристически пакет. В случай че пълното плащане не е получено до съответната дата на падеж, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже предоставянето на туристическия пакет и да прекрати едностранно Договора за туристическия пакет без да дава допълнителен срок за изпълнение на задължението за плащане. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да задържи платеното капаро като неустойка. В случай че поради неплащането на цената на туристическия пакет в посочения срок, от доставчиците на туристически услуги, включени в туристическия пакет бъдат наложени глоби или други санкции на ТУРОПЕРАТОРА, надвишаващи по размер размерът на неустойката по предходното изречение, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да получи от ПОТРЕБИТЕЛЯ възстановяване на сумите за тези глоби и други санкции, над размера на капарото.

5.12. В случай на прекратяване на Договор за туристически пакет от ТУРОПЕРАТОРА или ПОТРЕБИТЕЛЯ уговорените в настоящите Общи условия неустойки и/или такси за прекратяване се прилагат, доколкото не са уговорени различни такива в Договора за туристически пакет.

6) РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Всички спорове по изпълнение на Договора за туристически пакет ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане пред компетентен български съд.

6.2. В случай че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по Договора за туристически пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми в писмен вид ТУРОПЕРАТОРА или неговият представител на място, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема никаква отговорност за рекламации, които не са му предявени по начина, посочен в Общите условия, и без достатъчно предизвестие (без необосновано забавяне), което да позволи на ТУРОПЕРАТОРА да разреши или да се опита да разреши възникналия въпрос.

6.4. В случай че рекламацията не бъде удовлетворена на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно рекламация пред ТУРОПЕРАТОРА, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението, в 7 /седем/ дневен срок след завършване на туристическото пътуване, предмет на договора.

6.5. Рекламации се правят в писмен вид. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА/ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР и ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, обслужил ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

6.5.1. Всички оплаквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ /пътуващите лица трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела по времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на пътуващите лица, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

6.5.2. Всякакви услуги извън туристическите пакети, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да се предявяват към лицето, което ги е предоставило. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

6.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе становище по рекламацията и да отстрани несъответствието в рамките на разумен срок, определен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, който се брои от датата на получаването й. ТУРОПЕРАТОРЪТ оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по реда на т. 6.2.

6.7.1. Когато някоя от Туристическите услуги не отговаря на предвиденото в Договора за туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:

 1. това не е възможно, или
 2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите Туристически услуги.

6.7.2. Когато Туроператорът не отстрани несъответствието, извън случаите по предходната т.6.7.1., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правата по чл.91 от ЗТ, както и правото сам да отстрани несъответствието и да поиска от ТУРОПЕРАТОРА възстановяване на необходимите разходи.

6.7.3. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ откаже да отстрани несъответствието или в случаите, когато е необходимо отстраняването на несъответствието да стане незабавно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е длъжен да определя срок на ТУРОПЕРАТОРА за неговото отстраняване.

6.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ няма да носи отговорност и от него няма да бъде изисквано да предостави под никаква форма обезщетение за Услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е пропуснал или не е използвал не по вина на ТУРОПЕРАТОРА, неговите служители и/или представители, включително и в случаите, когато на ПОТРЕБИТЕЛЯ ебило забранено да участва в Услугата по негова собствена вина, поради неговото поведение, неправомерно изпълнение и/или нарушение на Договора за туристически пакет и настоящите Общи условия.

6.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на обезщетение за претърпени вреди при несъответствие на предоставените Услуги с Договора за туристически пакет, когато липсата на съответствие се дължи на обстоятелства, за които ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря.

6.10. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не съумее да спази стриктно местните закони и наредби и/или извърши нарушение или незаконно действие по времето на резервираната Услуга, или ако ТУРОПЕРАТОРЪТ, неговите служители и/или представители, действайки добросъвестно, преценят, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ води или е вероятно да доведе до рискови ситуации, опасност или материални вреди за други ПОТРЕБИТЕЛИ или трети страни, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да прекрати незабавно резервацията на такъв ПОТРЕБИТЕЛ и/или участието му в определени дейности, без това да поражда никакви отговорности за ТУРОПЕРАТОРА, като въпросният ПОТРЕБИТЕЛ няма право на обезщетение под никаква форма, произтичащо от прекратяването, включително за неизползвано настаняване, хранене, завръщане и т.н.

6.11. При възникване на ситуация, която поражда отговорност за ТУРОПЕРАТОРА, тя е ограничена до размерите, посочени в т. 4.1.12. и 4.1.13. от настоящите Общи условия и чл. 91 от Закона за туризма и другите национални и международни нормативни актове, когато е приложимо. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предяви едни и същи претенции и да претендира за обезщетение и пред ТУРОПЕРАТОРА, и пред съответните подизпълнители, независими изпълнители или други трети страни.

6.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви претенции за обезщетение или за намаление на цената както в съответствие с настоящите Общи условия, Договора за туристически пакет и/или Закона за туризма, така и по силата на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315/14 от 3 декември 2007 г.), на Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (ОВ, L 131/24 от 28 май 2009 г.), на Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 17 декември 2010 г.), на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), както и от съответните международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник" и влезли в сила за Република България.

6.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за всякакви вреди или загуби, причинени на ТУРОПЕРАТОРА по време на изпълнение на резервираната Услуга/туристически пакет, включително и в резултат на, но не ограничено до:

6.13.1. Пълната стойност на всяка загуба или разход, понесена или заплатена от ТУРОПЕРАТОРА в резултат на неуспех от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да осигури необходимите пътни документи;

6.13.2. Загуби или вреди по оборудване и екипировка, отдадени под наем, индивидуално или предоставено като част от Услугата;

6.13.3. Нарушение на приложимите закони и наредби, както и всички правила, инструкции за безопасност или препоръки на ТУРОПЕРАТОРА, неговите служители и/или трети страни, назначени от ТУРОПЕРАТОРА за изпълнение на Услугите;

6.13.4. Действия и дейности, които са извън обхвата или компонентите на Услугата;

6.13.5. Вреди, нанесени на други участници в резултат на действията и поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

6.13.6. Всякакви вреди, нанесени на трети страни, които подвеждат ТУРОПЕРАТОРА под отговорност в резултат на щети, унищожение, кражба или свързаните с тях такси и разходи, причинени или предизвикани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7) ВИЗИ, САНИТАРНИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

7.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя информация за паспортния и визовия режим за страната на пътуване, предмет на Договора за туристически пакет.

7.2. За страните, за които се изисква виза при поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя необходимите документи, изискуеми от съответното посолство – резервации, билети, ваучери, застраховки.

7.3. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ потърси съдействието на ТУРОПЕРАТОРА за подготовка и внасянето на документите в съответното посолство, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от посолството лични документи, като заплати и таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.4. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.

7.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи неустойки или обезщетения, както и връщане на суми по Договора за туристически пакет, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не вземе участие в пътуването поради това, че не разполага с редовни документи /необходими визи, изискуеми документи за самоличност и др. подобни/.

7.6. Посочените в настоящия договор и в допълнителната информация по т. 4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 7.1 и 7.2 изисквания са валидни за граждани на Република България, туристи – граждани на други държави са длъжни сами да проверяват и изпълняват изискванията за паспортен и визов режим на страната, в която ще се осъществи пътуването. При неспазване на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

7.7.ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.

7.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е изпълнил съответните здравни изсквания и не е допуснат до територията на съответната страна.

7.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ издава всички необходими документи за пътуване, след заплащане на   пълния размер на Услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да носи със себе си всички документи по време на пътуването.

8) ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Навсякъде в настоящите Общи условия правата и задълженията, които се отнасят по ПОТРЕБИТЕЛЯ се отнасят и до лицата – пътуващи, в полза на които е сключен договорът за туристически пакет.

8.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ТУРОПЕРАТОРА по всяко време, за което последният следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин.

8.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се споразумяват, че всички допълнения и изменения към настоящите Общи условия ще се прилагат за ПОТРЕБИТЕЛЯ след изрично уведомление от страна на ТУРОПЕРАТОРА и в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не ги отхвърли в срок до 14 (четиринадесет) дни от уведомяването.

8.4. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия или на Договора за туристически пакет бъде обявена за недействителна, това не води до недействителност на целите Общи условия или на Договора за туристически пакет. Недействителните клаузи се заменят с повелителни разпоредби на закона.

8.5. В случай на несъответствие между настоящите Общи условия и клаузите на даден Договор, сключен между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИЕТЛЯ, клаузите на конкретния договор се прилагат с предимство.

8.6. ПОТРЕБИТЕЛИ, които имат качеството потребители по смисъла на приложимото законодателство имат право да отнася всички спорове с ТУРОПЕРАТОРА относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в сайта на Комисията за защита на потребителите (https://kzp.bg/) и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и http://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html.

8.7. Съгласно чл.178 и следващите от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) при нарушаване на правата им по сключения договор, по ЗТ или по ЗЗП, потребителите – пътуващи и сдруженията на потребителите имат право даподават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите, като процедурите за разглеждане на жалбите, сигналите и предложенията се разглеждат по реда на ЗЗП.

8.8. За всички неуредени в Договора за туристически пакет и настоящите Общи условия въпроси, както и за въпросите, свързани с тяхното изпълнение и тълкуване, се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България.

Body END + JIVOSITE